Leveringsvoorwaarden CryptoCursus.com, opgesteld 01-03-2018.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

CryptoCursus.com: Aanbieder en verzorger van cursussen en seminars over de onderwerpen cryptovaluta en blockchain.
Cursus: dit kan zijn een cursus, lezing, studiedag, training of workshop.
Deelnemer: degene die de cursus daadwerkelijk gaat volgen.
Contractant: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de cursus.
Annuleren: de opzegging van de cursus door de deelnemer/ contractant.
BTW: CryptoCursus.com rekent altijd 21% btw op al haar diensten en producten.

Inschrijven:
De inschrijving voor een cursus door zelfstandige cursisten vindt uitsluitend plaats middels onze EventBrite pagina. Facturatie volgt direct bij aanmelding. Bedrag is afhankelijk van het aantal blokken dat cursisten deel willen nemen.

Prijzen per persoon per blok €50,- ex 21% btw.
Minimaal aantal deelnemers per blok: 5 personen.
Een compleet programma van vier blokken/dagdelen (twee hele werkdagen) is €200,- ex 21% btw per persoon.
Cursusprogramma’s: 1 tot 4 blokken van elk een dagdeel, kan in twee werkdagen achter elkaar of in losse stukken van vier dagdelen over vier weken.

Plaatsing gebeurt inv olgorde van betaling. CryptoCursus.com kan ten alle tijden de inschrijving van een cursist te weigeren.

Betalen:
Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de toegezonden factuur vermeld wordt. Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de cursus worden ontzegd.

Door het niet volgen van de cursus vervalt de financiële verplichting naar CryptoCursus.com niet.

Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door de wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de deelnemer/contractant.

Afgelasten:
CryptoCursus.com behoudt het recht een cursus voor aanvang af te gelasten, om welke reden dan ook. Ingeschreven deelnemers/contractanten hebben in dit geval recht op volledige teruggave van het betaalde cursusgeld. CryptoCursus.com is niet aansprakelijk voor de kosten van reeds aangeschaft studiemateriaal, indien van toepassing.

Annuleren:
Annuleren van de inschrijving door de deelnemer/contractant kan tot 2 maanden voor aanvang van de cursus plaatsvinden. De annulering dient te geschieden middels een aangetekend schrijven.

De deelnemer/contractant is in dat geval € 50,- annuleringskosten verschuldigd aan CryptoCursus.com. Na de genoemde termijn is annuleren niet meer mogelijk. U kunt wel een iemand zoeken om uw plaats in te nemen.

Certificaat:
Deelnemers aan onze cursussen ontvangen na afloop van de cursus, mits de gehele cursus is bijgewoond een certificaat.

Persoonsregistratie:
De via het inschrijfformulier verstrekte gegevens worden opgenomen in het cursistenbestand van CryptoCursus.com om deelnemers/contractanten op de hoogte te houden van nieuwe cursusinformatie. Gegevens zullen niet ter beschikking gesteld worden aan derden. Indien de cursist aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd.

Aansprakelijkheid:
CryptoCursus.com is niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook, aan cursisten of derden, opgelopen in verband met de cursus, uit diefstal of verlies.

CryptoCursus.com werkt veel met de hardware wallet Ledger Nano S, maar is vooralsnog geen reseller.

In welke hoedanigheid dan ook biedt CryptoCursus.com geen enkele garantie over de werking van de Ledger Nano S en wij nemen ter harte dat 100% veiligheid in de technologie niet bestaat.

Ook alle mogelijke verliezen, schade, desinformatie of risico’s die men loopt bij het om gaan met cryptovaluta zijn geheel voor eigen risico van de zelfstandige cursisten of betreffende organisaties.

Zie voor meer informatie onze disclaimer en ons beleid over cookies.